Dernek

04.04.2016

DERNEK TARİHÇESİ

Türkiye çapında ısı bilimine ilişkin araştırmaları ve uygulamaları geliştirmek amacıyla Isı Bilimi ve Tekniği Derneği’ni kurmak fikri 1974 sonbaharında Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen ‘Termodinamik Eğitimi’ çalıştayı sırasında gündeme gelmiştir. Çoğunluğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi olan küçük bir grup, dernek tüzüğünün ana hatlarını belirleyerek 1976 yılı başında “Isı Bilimi ve Tekniği Derneği”ni ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde kurmuştur. “Isı Bilimi ve Tekniği Derneği” bilim ve tekniğe katkıyı amaçlayan en eski ulusal derneklerden biridir.

Derneğin kuruluşunu takip eden bir yıl içerisinde dernek üye sayısı 100 adeti aşmıştır. Derneğin kuruluş yıllarında iki ayda bir Isı Bilimi ve Tekniği Bülteni, Nisan 1978 tarihinden itibaren dört ayda bir ‘Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi’ yayımlanmaya başlamış ve Derneğin adı “Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği” (TIBTD) olarak değiştirilmiştir Nisan 1977 tarihinde, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde ülke genelinde faaliyet gösteren üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının katılımıyla Birinci Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ve Sergisi gerçekleştirilmiştir. Dernek merkezi ve dergi faaliyetleri ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde toplanmakla birlikte dernek etkinliklerinin Türkiye’nin farklı bölgelerine dağılarak, farklı üniversiteleri ve farklı branşları (makine, kimya, fizik mühendislikleri, vd.)içermesi sağlanmıştır.

Aralık 1977 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nde “Ulusal Kütle Transferi Sempozyumu”, Temmuz 1978 tarihinde Uludağ Üniversitesi’nde “Termodinamik Sempozyumu”, Kasım 1978 tarihinde ODTÜ’de “Isıtma ve Isı Ekonomisi Kongresi” düzenlenmiştir. “Ulusal Kütle Transferi Sempozyumu” ile “Termodinamik Sempozyumu” bildiriler kitabı basılmıştır. 1977 Tarihinde gerçekleştirilen ilk kongreden bu yana Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongreleri iki yılda bir düzenli olarak Türkiye’nin değişik üniversitelerinde düzenli olarak yapılmakta ve bildiriler kitabı basılmaktadır. İngilizce – Türkçe Isı Terimleri Sözlüğü 1977 yılında Y.Müh. Abdullah Göğüş tarafından teksir halinde hazırlanmış ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Derneğin Kurucu Başkanlığını 1979 yılına kadar Prof. Dr. Yalçın Göğüş yürütmüştür. Takip eden yıllarda, birer yıl aralıklarla Prof. Dr. Sadık Kakaç ve Prof. Dr. Orhan Yeşin Derneğin Başkanlık görevini yürütmüşlerdir. Prof. Dr. S. Kakaç’ın ve Prof. Dr. Orhan Yeşin’in düzenlemeleriyle Danışma Kurulu oluşturulmuştur, “Başarılı Sanayici”, “Başarılı Eğitimci”, “Başarılı Uygulayıcı” ödülleri, ayrıca “Başarılı Yüksek Öğrenim Ödülü” verilmiştir. Aralık 1979 tarihinde yurtdışı katılımla “Alternatif Enerji Kaynakları ve Çevre Sorunları Sempozyumu” düzenlenmiş ve bildiriler kitabı basılmıştır. TIBTD, NATO Yaz Okullarının Türkiye’de düzenlenmesine destek vermiştir. Derneğin üye sayısı 1981 yılı başında 463 adete ulaşmıştır. Derneğin kuruluş yıllarında, ülke genelindeki birçok üniversiteden öğretim üyeleri ile sanayiciler, bağışları ile TIBTD faaliyetlerine destek olmuşlardır. Bunların yanı sıra, Prof. Dr. Birol Kılkış’ın fedakar çalışmaları derneğin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır ve takdire şayandır.

1981 – 1993 yılları arasında on iki yıl Dernek Başkanlığını Prof. Dr. Nuri Saryal yürütmüştür. Bu süre zarfında düzenlenen Ulusal Isı Kongreleri ile derneğe mali destek sağlanmış, Isı Dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmış, birçok bilimsel ve teknik toplantılar gerçekleştirilmiştir: Ekim 1982 yılında Ankara’da “Türkiye’de Konut Isıtılmasının Geleceği Paneli”, Mart 1985 yılında Ankara’da “Isı Sanayimiz Sergisi ve Paneli”, Ocak 1987 yılında ODTÜ’de “Enerji Tasarrufu ve Gençlik Semineri”, Mart1987 yılında Ankara’da “Isı Sanayimizin Teknolojik ve Ekonomik Sorunları Semineri” ve “Isı sanayimizde Son Gelişmeler Sergisi”, Mayıs 1988 yılında Ankara’da “Konut Isıtmasında Dogal Gaz Semineri”, Ekim 1988 yılında Konya’da “Enerji Ekonomisi ve Uygulamaları Sempozyumu”, Aralık 1989 yılında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde “Doğal Gaz Semineri”, Adana’da Çukurova Üniversitesiyle ortak ve birer yıl arayla Birinci (Mayıs 1990), İkinci (Mayıs 1992) ve Üçüncü (Mayıs 1994) “Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi”, Ağustos 1990 yılında Kayseri’de Erciyes Üniversitesiyle ortak “İkinci Kanun Çalışma Toplantısı”, Mart 1991 yılında ODTÜ’de “Doğalgaz Uygulamalarının Teknolojik Sorunları Çalışma Toplantısı”, Mayıs 1991 yılında Erzurum’da Atatürk Üniversitesiyle ortak “Enerji Yönetimi Ulusal Kongresi”. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi’nde ve Ulusal Isı Kongreleri Bildiriler Kitapları’nda yayımlanan bütün makalelerin konulara göre ayrılmış indeksi Prof. Dr. Hikmet Karakoç tarafından hazırlanarak basılmıştır. Türkiye’nin birçok üniversitelerinde birer öğretim üyesi TIBTD temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. Bu sürede Prof. Dr. Nevin Selçuk ve Prof. Dr. Arif İleri’nin fedakarca çalışmalarını vurgulamak gerekir.

1993 – 1994 döneminde bir yıl Prof. Dr. Yalçın Göğüş, ardından 1994 – 2000 yıllarında altı yıl Prof. Dr. Ercan Ataer “Dernek Başkanlığı” görevini yürütmüşlerdir. Bu süreç zarfında, hem bilimsel hem de sosyal aktivitelere önerm verilmiş; dergi yayımlanmasına devam edilmiş ve dernek asil üyeleri için sosyal akşam yemeği düzenlenmiştir. Nisan 1994 yılında İstanbul’da yapılan “21. Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji Sempozyumu” ve Eylül 1994 yılında Denizli’de yapılan “Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu” gibi bilimsel toplantılara destek verilmiştir.. O yıllarda ısı tekniğinin birçok kollu, örneğin buhar kazanı yapımı, soğutma, tesisat, ayrı meslek dernekleri oluşturmuşlar ve kendi dergilerini çıkarmaya başlamışlardır. Bu gelişmenin ışığı altında, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, özel uygulama konularının temelindeki bilimsel ve teknik çalışmaların desteklenmesinin ülke çıkarlarına yönelik olacağı görüşüne ulaşarak Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi sarı sayfalarından, örneğin popüler sayfa, yeni ürünler, patentler, dernekten haberler çıkarılarak bilimsel yazılara ağırlık verilmiştir. Dernek çalışmalarının ağırlığını dergi yayımı, merkez kurulumu (İTÜ ve ODTÜ’nün birlikte kurdukları “International Centre for Applied Thermodynamics” kurucu üyeliği) ve başarılı bilim adamlarına ödül verilmesi oluşturdu. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongreleri’nde “eğitim ve terimler” konulu oturumlar düzenlendi. İngilizce – Türkçe Isı Terimleri sözlüğü tekrar iyileştirilip Azerbaycan lehçesi karşılıklarıyla beraber Prof. Dr. Ercan Ataer ve Prof. Dr. Yalçın Göğüş tarafından kitap olarak basılmıştır. 2000 – 2006 Yılları arasındaki altı yıllık dönemde Dernek Başkanlığını Prof. Dr. Bekir Zühtü Uysal yürütmüştür. Bilgi çağına paralel olarak TIBTD internet ortamında olumlu gelişmeler elde etmiş, üye sayısı 940’a ulaşmış ve üyelerle ilişkiler düzene sokulmuştur. “Yeni Dernekler Yasası” ile TIBTD’nin üye aidatı dışındaki her türlü gelir kaynakları elinden alınmış olsa da, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 2000-2004 yılları arasında Prof. Dr. Tülay Yeşin’in ve 2004 yılından sonra Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu’nun editörlüğü ile, sadece üye aidatlarından ve ulusal kongrelerden sağlanan maddi imkânlarla da olsa, Türkiye’nin bilimsel yayınları arasında çok seçkin bir konuma ulaşmış ve düzenli yayım hayatına devam etmiştir. Bunun yanı sıra, bu dönemde Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongreleri’nin bilimsel düzeyi daha üst seviyeye yükselmiştir.

2006 yılından beri TIBTD Dernek başkanlığını Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu yürütmekte ve Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi’nin editörlüğünü ise Prof. Dr. Nuri Yücel yapmaktadır. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 2007 yılında Science Citation Index (SCI) veri tabanında taranmaya başlanmıştır. Bu konuda, Prof Dr. Bekir Zühtü Uysal’ın başkanlığı döneminde başlatılan çalışmaların katkısı takdire şayandır. SCI’de taranmaya başlamasından sonra dergimize olan ilgi ve yayınların düzeyi daha da artmıştır. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi EBSCO ve Mühendislik Temel Bilimleri Veri Tabanı (TÜBİTAK-ULAKBİM) tarafından da taranmaktadır. Daha önce Prof. Dr. Yalçın Göğüş ve Prof. Dr. Ercan Ataer tarafından yayınlanmış olan Isı Terimleri Sözlüğü, Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu tarafından yeniden düzenlenerek ve geliştirilerek elektronik sözlük haline getirilmiş ve bütün üyelere ulaştırılmıştır. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi artan bir katılımla iki yılda bir farklı bir üniversitede düzenli olarak yapılmaya devam etmektedir. 2012 yılı itibariyle Derneğin üye sayısı 1060’a ulaşmıştır.

2017 yılında, TIBTD dergi editörlüğü görevine Prof. Dr. Zafer Dursunkaya, 2018 yılında TIBTD Dernek başkanlığına Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu atanmıştır. 2017 yılı sonu itibarıyla dernek üye sayısı 1068 kişidir.

Başkan’dan, TIBTD 2019 Faaliyet Raporu-1

Saygıdeğer Üyelerimiz,

2019 yılı başlangıcından itibaren geçen yaklaşık dört aylık süre zarfında “sınırları aş ufkunu genişlet” teması doğrultusunda TIBTD adına gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler özetlenecek olursa; Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle dernek üye bilgilerinin (gerçek veya tüzel kişi) dernekler tarafından Dernekler Dairesi Başkanlığı Bilişim Sistemi “DERBIS” üzerinden bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda, “DERBIS” sistemine yüklenen üye sayısı 228 adete ulaşmıştır. Süreç tahmin edilenden daha uzun sürmekle birlikte tüm üyelerimizi sisteme yükleme kararlılığı ile yolumuza devam etmekteyiz.

Dernek web sayfasının duyurular kısmından güncel gelişmeleri takip etmek mümkündür. 11 Nisan 2019 tarihinde İngilizce olarak yayın yapan Turkish HVAC News kanalına vermiş olduğum röportaja (https://www.turkishhvacnews.com/2019/03/09/turkish-society-of-thermal-sciences-and-technology-thn-interview/) dernek duyurular sayfasından ulaşılabilir. Röportajın Türkçe ve İngilizce tam metni, ayrıca, dernek sekmesi altında “Başkandan” linki tıklanarak temin edilebilir. Derneğin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler içeren röportajda gelecek yıllarda yapmayı planladığım uygulamalar hakkında ipuçları bulabilirsiniz. Röportajın amacı, TIBTD’nin tanıtımını yapmak, gerçekleştirilen kongre ve basılan dergiler hakkında yurtiçi ve yurtdışı kamuoyunu bilgilendirmektir.

Üye kimlik kartı tasarımı gerçekleştirilmiş olup deneme amaçlı bir grup kartın basımı gerçekleştirilmiştir. Kartların basımının, tüm üyelerin resimlerinin temin edilmesi ile Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

11-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Kocaeli ilinde uluslararası kapsamda gerçekleştirilecek olan Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) Kongresi ile ilgili süreç devam etmektedir. Kongreye özet gönderim süreci dolmuş olup toplam 419 adet başvuru alınmıştır. Tam metin gönderme süreci 15 Mayıs’a uzatılmıştır. Özet başvurusu yapamayan isteklilerin, tam metin göndererek sürece dahil olmaları mümkündür.
22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’19), uluslararası düzeyde Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) (http://tibtd.org.tr/) çatısı altında Kocaeli Üniversitesi (http://www.kocaeli.edu.tr) ve ASHRAE Turkish Chapter (http://ashrae.org.tr) iş birliği ile düzenlenecektir. Kongrenin duyurulması kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren bilimsel dernek ve araştırma merkezleri ile iletişime geçilmiştir.

Kongre süresince, öğrencilere ve genç mühendislere yönelik sertifikalı ücretsiz eğitimler düzenlenmesine yönelik olarak Autodesk Türkiye, TTMD, MMO, CYPE Türkiye ve NUMESYS ile görüşmeler devam etmektedir.

Kongre tanıtımına yönelik olarak 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen TESKON-2019 Kongresi ve SODEX fuarında TIBTD ve ULIBTK-19 tanıtım faaliyetleri firmalar ile birebir görüşmeler yapılarak sürdürülmüştür.

1978 yılından bu yana basılı dergi formatında yayınlanan “Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi”nin 2019 yılı itibarı ile hem basılı hem de elektronik ortamda yayın hayatına devam etmesi için e-ISSN: 2667-7725 numarası alınmıştır. Online dergilerin derlenmesine yönelik Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından geliştirilen EYDeS sistemine üye olunmuştur.

Dernek üyeleri ile iletişimi kolaylaştırmak ve iyileştirmek adına mevcut olan tibtd@tibtd.org.tr e-posta adresi yeniden aktif hale getirilmiştir. Bu kapsamda, dernek üyelerinin gerçekleştirilen faaliyetler hakkındaki öneri ve eleştirilerinin bu platformda tarafımdan takip edileceğini beyan ederim.

Göreve gelmiş olduğum Nisan 2018 tarihinden itibaren TIBTD’ne üye olan kişilerin sayısı 22 adeti bulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar TIBTD’ne üye olanların toplam sayısı 1135 adete ulaşmakla birlikte, ulaşabildiğimiz aktif üye sayısı 500 adet civarındadır.

Derneğimizin bu dönem hedefi, başkan teması doğrultusunda, hem ulusal hem de uluslararası alanda daha aktif olunması, bilimsel alanda faaliyet gösteren dernek ve benzeri oluşumlar ile işbirliklerinin geliştirilmesi ve bilimsel aktivitelerin nitelik ve nicelik olarak artırılması olacaktır. Bu kapsamda, işbirliği arayışlarımız devam etmektedir.

Daha etkin bir dernek olmak ve sınırları aşmak adına….

30.04.2019

Atilla Bıyıkoğlu
Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) Başkanı