İngilizce-Türkçe Sözlük

İNGİLİZCE TERİMTÜRKÇE KARŞILIĞI
calibrateayar etmek, ayarlamak
calibrationkalibrasyon, ayar
calorificısıl
calorific valueısıl değer
calorimeterısı ölçer
calorimetryısı ölçme
canalkanal
capbaşlık
capacitorsığaç, kapasitör
capacitysığa, kapasite
capillarykılcal
carriertaşıyıcı
cathodekatod
cathode rayskatod ışınları
cavitykovuk
cellhücre, göze
cellularhücresel
centermerkez
centigratesantigrat
central heatingmerkezi ısıtma
centrifugalsantrifüj, merkezkaç
centrifugal compressorsantrifüj kompresör
centripetalmerkezcil
chainzincir
chamberoda
changedeğişim
characterkarakter, özyapı
characteristickarakteristik, özyapısal
chargeyük
charge balanceyük denkliği
chargingyükleme
chemical kimyasal
chemical equilibriumkimyasal denge
chemical potentialkimyasal potansiyel
chemical processkimyasal süreç
chemical propertykimyasal özellik
chemical reactionkimyasal tepkime
chemical separationkimyasal ayırma
chemistrykimya
chokingboğulma
chromatographykromatografi
circuitdevre, akım devresi
circulating pumpdolaşım pompası
circulationdolaşım
circumferenceçevre
circumstancedurum, koşul
classificationsınıflandırma
classifiersınıflandırıcı
closedkapalı
closed cyclekapalı çevrim
closed loop systemkapalı devre sistem
closed systemkapalı sistem
clusterküme, topluluk
coagulationpıhtılaşma
coalascencebirleşme, kaynaşma
coefficientkatsayı
coefficient of performanceperformans katsayısı
coherentbağdaşık
cohesionkohezyon
coilkangal, sarım
cold soğuk
collectorkolektör, toplayıcı
collector efficiencytoplayıcı verimi
collector frametoplayıcı kasası
collector heat removal factortoplayıcı ısı besleme faktörü
collimating lenshizalama merceği, kollimatör
collisionçarpışma
colloidkoloit
columnsütun, kolon
combustibleyanabilir (madde), yanıcı
combustionyanma
combustion chamberyanma odası
combustion efficiencyyanma verimi
communicationiletişim
comparablekarşılaştırılabilir
comparativekarşılaştımalı
comparatorkarşılaştırıcı
compatibleuyuşabilir, uyumlu
compensationkarşılama, denkleme
complementarytümleyici
completetüm, bütün
complete combustiontam yanma
complexkarmaşık, kompleks
componentbileşen
composebirleştirmek, oluşturmak
compositebileşik
composite wallbileşik duvar
compositionbileşim
compoundbirleşik, birleşim
compresssıkıştırmak
compressed airsıkıştırılmış hava
compressed liquidsıkıştırılmış sıvı
compressibilitysıkışabilirlik
compressibility factorsıkışabilirlik katsayısı
compressiblesıkıştırılabilir
compressible flowsıkıştırılabilen akış
compressionsıkıştırma
compression ratiosıkışma oranı
compressorkompresör
compressor efficiencykompresör verimi
concaveiçbükey, kokav
concentradeyığışmak
concentratedderişik (çözeltiler için), yığışık,
concentrating collectorodaklı toplayıcı
concentrationderişim, konsantrasyon
concentricortak merkezli
conceptkavram
condensableyoğuşabilir
condensateyoğuşuk
condensationyoğuşma
condensation columnyoğuşma kolonu
condenseyoğuşmak
condensedyoğuşmuş
condenseryoğuşturucu
conditionkoşul, durum
conductanceiletkenlik
conductibilityiletebilirlik
conductioniletim
conduction heat transferiletimle ısı aktarımı
conductiveiletken
conductivityiletkelik
conductoriletimsel
confinekapatmak, hapsetmek, sınırlandırmak
confined flowsınırlandırılmış akış
confinementkapalı kap/tank, kapatılma, hapsedilme
conjugateeşlenik
connectionbağlantı
consecutiveardışık
conservationsakınım, korunum
conservation of energyenerjinin korunumu
conservation of massmaddenin korunumu
conservative (design)emniyetli tasarım
consistencytutarlılık, uyumluluk
constantsabit
constant pressure specific heatsabit basıç özgül ısısı
constant radiation intensity lineeş ışınım çizgileri
constraintsınırlayıcı koşul
constructionyapma, yapım, yapı
contacttemas, değme, dokunma
contact resistancetemas direnci
contain içermek
contaminationbulaşma
contentiçerik
continuitysüreklilik
continuoussürekli
continuumsürekli ortam
contiunity equationsüreklilik denklemi
contractionbüzülme, daralma
contraction loss coefficientdaralma kaybı katsayısı
contradictionçelişki
contributionkatkı
controlkontrol
control surfacekontrol yüzeyi
control volumekontrol hacmi
convectionkonveksiyon, taşınım
convection heat transfertaşınımla ısı aktarımı, koveksiyon
convection heat transfer coefficienttaşınımla ısı aktarım katsayısı, konveksiyon katsayısı
convective loopyayılımsal devre
conventionuylaşım
convergeyakınsamak
convergenceyakınsaklık
convergentyakınsak
conversionçevirme
conversion efficiencydönüşüm verimi
conversion factorçevirme katsayısı
convexdışbükey
coolantsoğutucu akışkan
coolersoğutucu
coolingSoğuma, soğutma
cooling towersoğutma kulesi
cooling watersoğutma suyu
coregöbek, öz, çekirdek
correctdoğru
correctiondüzeltme
correction coefficientdüzeltme katsayısı
correlationeşilişki, bağıntı
correspondenceeşleşme, haberleşme
correspondingeşleşen
corrosionkorozyon, yenim, aşınma
corrosiveyiyici, aşındırıcı, korozif
countersayaç, karşı
counter flowkarşı akış
creepsürünmek, sürünerek ilerlemek
creeping flowsürünen akış
criterionölçüt
criticalkritik, eleştirel
critical pointkritik nokta
critical propertieskritik özellikler
critical solutionkritik çözelti, kritik çözüm
critical velocitykritik hız
crossçapraz
cross flowçapraz akış
cross sectionenine kesit
cryogenicskriyojeni, kriyojenik
crystalkristal
currentakım
current density akı/akım yoğunluğu
current efficiencyakım verimi
curve eğri, kavis, eğrilmek
cycleçevrim
cyclicçevrimsel
cyclic operationçevrimsel işlem
cyclic processçevrimsel süreç
cylindersilindir