İngilizce-Türkçe Sözlük

İNGİLİZCE TERİMTÜRKÇE KARŞILIĞI
earth radiationyer yüzünün yaydığı ışınım
earth thermometertoprak termometresi
eccentricayrı merkezli, eksantrik
economizerekonomizer
effectetki
effectiveetkin
effective formation constantetkin oluşum sabiti
effectivenessetkinlik
efficiencyverim
efficientverimli
elasticesnek, elastik
elasticityesneklik, elastisite
electromagneticelektromanyetik
electromagnetic waveelektromanyetik dalgala
elementöge, eleman
emissionyayma, emisyon
emissive poweryayma gücü
emissivityyayıcılık, emisivite
emissivity coefficientyayma katsayısı
emittanceyayınırlık
empiricalampirik
endothermicısı yutan
energeticenerjik
energyenerji
energy balanceenerji dengesi
energy distributionenerji dağılımı
energy efficiencyenerji verimi
energy equationenerji denklemi
energy levelenerji düzeyi/seviyesi
enginemotor
enrichmentzenginleştirme
enthalpyentalpi
enthalpy of combustionyanma entalpisi
enthalpy of formationoluşum entalpisi
enthlapy of mixingkarışma entalpisi
enthalpy of reactiontepkime entalpisi, reaksiyon entalpisi
enthalpy recovery factorentalpi geri kazanma katsayısı
enthlapy of mixingkarışma entalpisi
entrance lengthgiriş uzunluğu
entropyentropi
entropy generationentropi üretimi
entropy of mixingkarışma entropisi
entry regiongiriş bölgesi
environmentçevre
equationdenklem, eşitlik
equation of statehal denklemi, durum denklemi
equilibriumdenge, denklik
equilibrium constantdenge sabiti
equipmentdonatı, aygıt
equivalanceeşdeğerlik
equivalenteşdeğer
equivalent diametereşdeğer çap
erroryanılgı, hata
evaporatebuharlaşmak
evaporationbuharlaşma
evaporatorbuharlaştırıcı
excessaşırı, fazla, ek, katma
excessiveaşırılık, fazlalık
exchangedeğiştirme
exchangerdeğiştirtirici, eşanjör
excitationuyarma
exergeticekserji ile ilgili
exergetic efficiencyekserji verimi
exergyekserji
exergy destructionekserji yıkımı
exergy loss - loss of exergyekserji kaybı
exhaustboşaltmak, salmak, eksoz
exothermicısı salan
expandgenleşmek
expansiongenleşme
expansion coefficientgenleşme katsayısı
expansion enginegenleşme motoru
expansion loss coefficientgenleşme kaybı katsayısı
expansion valvegenleşme vanası
expansivitygenleşme katsayısı
experimentdeney
explicitaçık
explosionpatlama
explosivepatlayıcı
exponentüs
exponentialüssel
exponential methodüssel yöntem
extensiveyaygın
extensive propertiesyaygın özellikler
externaldış, dışsal