Türkçe-İngilizce Sözlük

TÜRKÇE TERİMİNGİLİZCE KARŞILIĞI
sabitconstant
sabit basıç özgül ısısıconstant pressure specific heat
sabit konumlu sistemlerfixed systems
sabit yatakfixed bed
saçılma katsayısı (ışınım)scattering coefficient
saçmak, dağıtmak, serpmekscatter
sakınım, korunumconservation
salınımoscillation
sanalimaginary
sanki-, sözdepseudo
santigratcentigrate
santrifüj, merkezkaçcentrifugal
sapmadeviation
sapma, sapınç aberration
saptırıcı baffle
sarmal, spiralspiral
sayaç, karşıcounter
saydam olmayan, opakopaque
saydam, şeffaftransparent
saydamlık, şeffaflıktransparence
sayısalnumerical
seçenek, alternatifalternative
seçici yüzeyselective surface
sembol, simgesymbol
sembolik, simgesel symbolic
senkron, eş zamanlısynchronous
senkronize etme, senkranizasyon synchronization
sera etkisigreenhouse effect
serbestfree
serbest enerjifree energy
serbest entalpifree enthalpy
serbest genleşmefree expansion
serbestlikfreedom
serbestlik derecesidegree of freedom
sertleşmehardening
sertlikhardness
sessound
ses altısubsonic
ses çatalıdiapason
ses hızısonic velocity
ses hızıvelocity of sound
ses üstü, süpersoniksupersonic
sesbilimacoustics
seyreltilmişdilute
seyreltmedilution
sıcakhot
sıcaklıktemperature
sıcaklık dağılımıtemperature distribution
sıcaklık gradyanıtemperature gradient
sıfırzero
sığa, kapasitecapacity
sığaç, kapasitörcapacitor
sıkışabilirlikcompressibility
sıkışabilirlik katsayısıcompressibility factor
sıkışma oranıcompression ratio
sıkıştırılabilen akışcompressible flow
sıkıştırılabilircompressible
sıkıştırılamazincompressible
sıkıştırılmış havacompressed air
sıkıştırılmış sıvıcompressed liquid
sıkıştırmacompression
sıkıştırmakcompress
sıklık, frekansfrequency
sınıflandırıcıclassifier
sınıflandırmaclassification
sınırboundary
sınır koşullarıboundary conditions (mat)
sınır tabakaboundary layer
sınırlandırılmış akışconfined flow
sınırlayıcı koşulconstraint
sınırsızunbounded
sıradan, alışılmış, olağanordinary
sıvıliquid
sıvı metalliquid metal
sıvı metal soğutuculiquid metal coolant
sıvı yakıtliquid fuel
sıvılaştırmaliquefaction
sızıntıleakage
sızmaleak
silindircylinder
simetrisymmetry
simetri ekseni, bakışım ekseniaxis symmetry
simetriksymmetric
simülasyon, benzetimsimulation
sisfog
sismist
sistemsystem
siyah yüzeyblack surface
soğukcold
Soğuma, soğutmacooling
soğurganabsorptive
soğurganlıkabsorbence
soğurganlık bölgesiabsorbence region
soğurganlık ölçümüabsorptance measurement
soğurganlık, emicilik, yutuculukabsorptance
soğurmaabsorption
soğurma katsayısıabsorption coefficient
soğurma soğutmasıabsorption refrigeration
soğurma soğutması çevrimiabsorption refrigeration cycle
soğurmakabsorb
soğurucuabsorbent
soğutmarefrigeration
soğutma çevrimirefrigeration cycle
soğutma kulesicooling tower
soğutma suyucooling water
soğutmalıfrigorific
soğutucucooler
soğutucurefrigerator
soğutucu akışkancoolant
soğutucu akışkanrefrigerant
sondaprobe
sonik, seselsonic
sonlufinite
sonlu farklar yöntemifinite differences method
sonsuzinfinite
sonsuz küçükinfinitesimal
sonuçresult
soygaznoble gas (inert gas)
soyutlamaabstraction
sözde kritik özelliklerpseudo critical properties
spektrum, tayfspectrum
standartstandard
standart atmosferstandard atmosphere
standart durumstandard state
standart havastandard air
standart hava güç çevrimiair-standard power cycle
standart hava soğutma çevrimiair-standard refrigeration cycle
standart koşullarstandard conditions
statik basınçstatic pressure
statik, değişmeyenstatic
strokstroke
suwater
su buharısteam
su çekici, su koçuwater hammer
suluaqueous
susuzanhydrous
susuzlaştırıcıdehydrator
süper iletkensuper conductor
süper iletkenliksuper conductivity
sürat, hızspeed
süreç ısıtıcısıprocess heater
süreç verimliliği, süreç verimiprocess efficiency
süreç, işlemprocess
süreklicontinuous
sürekli ortamcontinuum
süreklilikcontinuity
süreklilik denklemicontiunity equation
sürtünmefriction
sürükleme basıncıdrag pressure
sürükleme katsayısıdrag coefficient
sürükleme yüküdrag loading
sürüklenme, süsrüklemedrag
sürünen akışcreeping flow
sürünmek, sürünerek ilerlemekcreep
süspansiyon, askısuspension
sütun, koloncolumn
süzgeç, filtrefilter
süzmekfilter
şamandrabuoy
şekil değiştirmedeformation
şekil değiştirmeyen, rijitrigid
şiddet, yeğinlik, yoğunlukintensity