Tüzük

04.04.2016

TÜRK ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1. Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur.

Madde 2. Derneğin merkezi Ankara’dadır, Türkiye’nin bütün illerinde faaliyet gösterir.

Madde  3.  Derneğin  amacı  Türkiye’de  ısı  bilimi  ve  tekniğini  geliştirmektir.  Bu  amacı gerçekleştirmek için:

 1. Isı bilimi ve tekniğinin gelişmesini teşvik etmek, bunların yayılmasına çalışmak, konu ile ilgili teknolojinin gelişmesini sağlamak,
 2. Üyelerinin mesleki yönden gelişmeleri için çaba harcamak, meslek içi eğitim olanakları araştırmak,
 3. Benzer gayelerle kurulmuş ve kurulacak olan dernekler veya uluslararası derneklerle Bakanlar Kurulundan gerekli izin aldıktan sonra işbirliği yapmak,
 4. Bilimsel toplantılar, konferanslar, kurslar, seminerler düzenlemek,
 5. Alet ve kitap sergileri açmak, yayınlar yapmak, biçiminde faaliyetlerde bulunur.

Madde 4. Derneğin kurucuları şunlardır:

Yalçın GÖĞÜŞ, T.C. l. Cadde No. 31/7
Bahçelievler Ankara

Nuri SARYAL, T.C. Anıt Cad. S/4
Maltepe-ANKARA

Hicri SEZGEN, T.C. (vefat etmiştir) İran Cad.17/703 Hayat Ap.
Kavaklıdere-ANKARA

Yaman YENER, T.C. Mechanical Engineering Dept.
Northeastern University, Boston Mass. 02115 U.S.A.

Sadık KAKAÇ, T.C. 814 Mariana Avenue, Coral Gables,
Florida 33134 U.S.A.

Birol YÜCEL, T.C. Reşit Galip Cad. Fukiye Sok. 12/3
Gaziosmanpaşa-ANKARA

Ali DURMAZ, T.C. ORAN Şehri 54/S
Çankaya-ANKARA

ÜYELERİN DERNEĞE GİRİŞ VE ÇIKIŞI

Madde 5. Derneğin üyeleri; a) Asıl üyeler, b) Onursal üyeler.

Madde 6.

 1. Asil üyelik: Asil üye olabilmek için Isı Bilimi veya Tekniği konusunda çalışıyor olmak, iki asil üye tarafından tavsiye edilmek, Genel Kurulca kabul edilen yıllık üye aidat miktarını ödemeyi kabul etmek
 2. Onursal üyelik: Mesleğe ve derneğe büyük maddi ve manevi yardımları görülen kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üye olarak kabul

Madde 7. Üyeliğin sona ermesi: Her üye istifa hakkına sahiptir. Kanuni ehliyetini kaybeden, haysiyet ve şeref kırıcı harekette bulunanlar Haysiyet Divanının kararıyla ve Genel Kurulun onayı ile dernekten çıkarılırlar.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8. Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Devamlı Komisyonlar, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanıdır.

Madde 9. Genel Kurul, derneğin asil üyelerinden, derneğin şubelerinin açılması halinde şube genel kurulları tarafından seçilen temsilcilerden oluşur. Genel Kurul, her iki yılda bir Mart ayı içinde toplanır. Ayrıca Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin en az beşte birinin yazılı isteği ile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı ve kendisi dışında en çok bir üyeyi temsil edebilir.

Madde 10. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.

Madde 11. Genel Kurul, toplantısı dernek merkezinin bulunduğu şehirde iki yılda bir Mart ayında yapılır.

Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı veya elektronik iletişim yoluyla toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları asıl üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yeterli sayı sağlanmış ise, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan divan kurulu seçilir. Toplantının yönetimi divan kurulu başkanına aittir. Yazman, toplantı tutanağını düzenler ve başkan ve başkan yardımcısı ile imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altmış (60) gün içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar Başkan Vekili ile Kâtip seçilir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Toplantı salonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Madde 13. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçimi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin ve faaliyet programının görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü
 5. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 6. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veyahut ayrılması
 7. Derneğin feshi
 8. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 9. Yıllık aidat miktarlarının saptanması

Madde 14. Yönetim Kurulu (yedi) asil ve (yedi) yedek üyeden ibaret olup, Genel Kurul tarafından bir yıl için gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçerler. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oylarda beraberlik olduğu takdirde Başkanın bulunduğu taraf kazanmış sayılır. Arka arkaya üç kez toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurul’undan istifa etmiş sayılır. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Madde 15. Yönetim Kurulunun görevleri:

 1. Derneğin idari ve mali işlerini yürütmek ve Genel Kurulun kararlarını uygulamak
 2. Gelecek yıl bütçesini hazırlamak,
 3. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 4. Dernek amacına yönelik şu ve benzeri diğer çalışmaları, komisyonların da desteğiyle yürütmek
  • Dergi yayınlamak,
  • Kurslar düzenlemek,
  • Bilimsel ve teknik toplantılar (kongreler) düzenlemek,
  • Kitap ve kitapçıklar (monografi ve orijinal çalışmalar) yayınlamak,
  • Geziler düzenlemek,
  • Bir arşiv-kütüphane kurup üyelere doküman temin etmek,
  • Isı Bilimi ve Tekniği’nin önemi konusunda kamuoyu oluşturmak,
  • Dış ülkelerden teknik bilgi transferini hızlandırıcı çalışmalar yapmak,
  • Üyelerin büyük çoğunluğunu ilgilendiren konularda incelemeler yaptırıp sonuçları
 5. Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek
 6. Türkiye’nin diğer şehirlerinde şubeler açılmadığı sürece o şehirlerde gruplar oluşturmak ve yönetim kurulunun görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olarak temsilcilere gerekli gördüğü yetkilerini aktarmak
 7. Türk Vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

Madde 16. Aşağıda sıralanan defterlerin usulünce tutulmasını sağlamak:

 1. Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.
 2. Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerin imzası ile tasdik olunur.
 3. Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sırasıyla bu deftere Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyada saklanır.
 4. Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri
 6. Demirbaş defteri

Bu maddede sayılan defterler noterden tasdikli olacaktır.

KOMİSYONLAR

Madde 17. Komisyonlar “Devamlı Komisyon” veya “Geçici Komisyon” olarak kurulur. Biri Başkan, biri Başkan Yardımcısı ve biri Yazman olmak üzere üç veya daha çok asil üyeden ve üç yedek üyeden oluşur. Komisyonlar iş bölümünü kendi içlerinde yaparlar.

Madde 18. Devamlı Komisyonların üyeleri Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Kendi konularında Yönetim Kurulu tarafından verilen yetkiler içinde ve Yönetim Kurulu ile işbirliği halinde dernek amaçlarına yönelik faaliyette bulunurlar. En az ayda bir kez toplanırlar. Geçici Komisyon üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir, belirli görevlerin yerine getirilmesi için bir yıldan kısa süreyle kurulur. Çalışmaların düzenlenmiş şekli Devamlı Komisyonlarda olduğu gibidir.

DERNEĞİN GENEL DENETİMİ

Madde 19. Dernek, Dernekler Kanununda belirtilen hükümlere göre her zaman denetlenebilir.

DERNEK DENETLEME KURULU

Madde 20. Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

Madde 21. Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

HAYSİYET DİVANI

Madde 22. Üç asil ve iki yedek üyeden oluşan haysiyet divanı Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilir.

MALİ KONULAR

 Madde 23. Derneğin gelirleri şunlardır: Üye aidatı, devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, 2908 sayılı kanunun 61. maddesine uygun olarak her çeşit bağışlar ve yardımlar,  yayın gelirleri (Derneğin amacına uygun toplantı, sergi, balo) ve benzeri gelirler.

ŞUBELERİN KURULUŞU

 Madde 24. Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği gerekli görülen yerlerde şube açabilir. Dernek Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatları ikametgâhları ve uyrukları ile şube merkez adreslerinin bildirilmesi ve yazıya Dernek Tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır. Şube kurucularının şubelerin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri şarttır.

ŞUBE ORGANLARI

Madde 25.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu veya Deneticiden Dernek şubeleri hakkında 2908 sayılı kanunun hükümleri uygulanır. Ancak:
 • Şube Genel  Kurulunun  toplantısına  ait  ilan,  gazete  yerine,  mahalli  imkân  ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
 • Şube Genel Kurulları, olağan toplantılarını merkez Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır.
 • Şube Genel Kurulları şube organlarını ve merkez Genel Kurulu için temsilcileri seçer.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26. Şubelerin görevi Madde 3’de açıklanan amacı gerçekleştirmek üzere bulundukları il, dâhilinde faaliyette bulunmaktır.

Madde 27. Yetkileri: Her çeşit gelirleri ve kendi üyelerinin verecekleri aidatları toplamak, bütçe tarafından belirlenen bir kısmını Merkez Yönetim Kuruluna aktarmak ve artanıyla faaliyet programına uygun masraflar yapmak.

ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Madde 28. Dernek şubeleri, Merkez Genel Kurulunda şube Genel Kurulu tarafından görevlendirilen ve sayıları şube üye sayısının onda biri olan üyeler tarafından temsil edilir.

DERNEK TÜZÜĞÜNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 29. Ana tüzük, Yönetim Kurulunun veya üyelerden beşte birinin isteğinin Genel Kurula arzı ve Genel Kurulun toplantıya katılan üye sayısının üçte ikisinin kabulü ile değiştirilebilir.

BİLDİRİ YAYINLANMASI VE DERNEĞİN FESHİ

Madde 30. Dernek sadece bilimsel yayınlar yapmakla yetinir ve bildiri, beyanname  ve benzeri yayınlar yapmaz.

Madde 31. Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Fesih işlemi Dernekler Kanunu uyarınca yapılır. Fesih halinde Derneğin nakit ve malları Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu’na intikal eder. Fesih hakkında gündem maddesi toplantıdan önce duyurulmuş olmalıdır. Fesih kararı mevcut üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir. Fesih kararı beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.